Kako pokloniti nekretninu ili šta treba znati o ugovoru o poklonu

Kako pokloniti nekretninu ili šta treba znati o ugovoru o poklonu

 


Ukoliko želite da poklonite nekretninu i tako obradujete vama dragu osobu, potrebno je da se upoznate sa pojmom ugovora o poklonu, sadržajem odnosno elementima, kako se zaključuje, ko može biti poklonodavac i poklonoprimac, ko plaća porez na poklonjenu nekretninu, kada i koliko. Tako ćete na najbrži način moći da realizujete vašu humanu ideju i omogućite poklonoprimcu da bez ikakvih problema primi poklon i uživa u njemu.
 

Nekretnina na poklon

Izvor:https://www.pexels.com/photo/two-kids-giving-gifts-to-their-mother-5774920/

 

Ugovor o poklonu, ugovor o poklonu nepokretnosti


Ugovor o poklonu je dvostrani pravni posao koji proizvodi pravno dejstvo za života ugovornih strana. Ugovor je neophodan ako je poklon za koji se zaključuje ugovor nepokretnost, odnosno nekretnina. Ugovorom o poklonu jedna ugovorna strana prenosi ili se obavezuje da prenese drugoj ugovornoj strani u svojinu određenu stvar ili neko drugo pravo i to bez ikakve naknade. Ugovorna strana koja poklanja je poklonodavac, a ugvorna strana koja prima poklon je poklonoprimac.

Ugovor o poklonu nepokretnosti je ugovor koji se zaključuje između dve ugovorne strane, odnosno poklonodavca i poklonoprimca, a predmet ugovora je nekretnina. Ovim ugovorom poklonodavac prenosi ili se obavezuje da prenese na poklonoprimca pravo svojine na nepokretnosti, odnosno da mu pokloni nekretninu bez naknade. Ovaj ugovor je obavezujuć za poklonodavca, dok poklonoprimac nema nikakve obaveze prema drugoj strani.

Uslov za zaključenje ugovora o poklonu nepokretnosti je da poklonodavac ima potpunu poslovnu sposobnost. Poklonoprimac, kao druga ugovorna strana, nije nužno da bude poslovno sposoban. Ugovor o poklonu nekretnine ne može zaključiti osoba mlađa od 14 godina, (mlađi maloletnik)  bez saglasnosti roditelja ili staratelja. Nakon dobijene saglasnosti dete može dobiti na poklon nekretninu.

Može je i koristiti, ali ne preuzima obavezu plaćanja poreza i održavanja nekretnine, jer je to je obaveza roditelja ili staratelja deteta. Stariji maloletnik, (dete starije od 14 godina) može ugovor o pokonu nepokretnosti zaključiti bez saglasnosti roditelja ili staratelja, ali oni imaju pravo da kontrolišu ugovor i mogu da pokrenu postupak zaštite maloletnika, ukoliko smatraju da maloletnik nije sposoban da donese adekvatnu odluku.  

Poklonoprimac potpisivanjem ugovora stiče pravo na vlasništvo nad nepokretnošću. Ovaj ugovor je regulisan Zakonom o obligacionim odnosima, formalan je, punovažan samo u pisanoj formi i potrebno je da bude overen kod javnog beležnika (notara), na teritoriji na kojoj se nekretnina nalazi. Ugovor o poklonu proizvodi pravno dejstvo za života ugovornih strana (inter vivos).


Šta još treba da znate o poklanjanju nepokretnosti


Ugovorom o poklonu nepokretnosti kao što je već rečeno poklonodavac predaje ili se obavezuje da preda u svojinu nepokretnost bez naknade poklonoprimcu, sa namerom da uveća imovinu poklonoprimca, na teret svoje imovine. Element ugovora o poklonu je saglasnost obe ugovorne strane o predmetu poklona, volja poklonodavca da pokloni nepokretnost bez naknade, i volja poklonoprimca da tu nepokretnost prihvati.

Veoma je bitno da pre nego što se pristupi potpisivanju ugovora izvršite proveru dokumenata za ugovor o poklonu, odnosno proverite pravno stanje nekretnine koja je predmet poklona.

Provera podrazumeva da li pravo na nekretnini ima treća osoba, odnosno da li je nekretnina opterećena potraživanjima trećih lica, da li na nekretnini postoje upisani tereti u vidu hipoteke, ili možda zabeležba sudskog spora, kao i da li je u pitanju uknjižen i legalizovan objekat, što je preduslov za overu ugovora i prenos vlasništva.  

Za sve navedeno najbolje je potražiti pravnu pomoć stučne osobe, odnosno angažovati advokata koji ima iskustva u ovim postupcima. Poklonadavac i poklonoprimac uz pomoć advokata potrebno je da se dogovore u vezi svih elemenata ugovora. Nakon toga advokat će sastaviti ugovor sa pažnjom, jer dobar ugovor obezbeđuje zaštitu svih prava kako poklonodavca tako i pokolonoprimca.


Overa ugovora o poklonu nekretnine


Nakon zaključenja ugovora o poklonu nekretnine i potvrde njegove sadržine od obe ugovorne strane, zakazuje se overa ili solemnizacija ugovora kod javnog beležnika. Ugovor o poklonu nekretnine može se overiti samo kod javnog beležnika, koji je nadležan za teritoriju na kojoj se nekretnina nalazi. Overi ugovora prisustvuju stranke (poklonodavac i poklonoprimac) kao i advokat koji je sastavljao ugovor, kako bi se pred javnim beležnikom potvrdila sadržina ugovora i  overili potpisi na ugovoru.


Kada poklonoprimac postaje vlasnik nekretnine


Overa ugovora o poklonu nekretnine kod javnog beležnika i stupanje u posed nekretnine nisu dovoljni da bi poklonoprimac postao vlasnik nekretnine. Poklonoprimac postaje vlasnik nekretnine tj. stiče pravo svojine na nepokretnosti prema zakonskim odredbama tek upisom u  Katastar nepokretnosti. Veoma je važno da nakon overe ugovora poklonoprimac podnese zahtev da se upiše kao vlasnik nadležnom Katastru nepokretnosti.


Ko plaća porez na poklonjenu nekretninu


Ugovor o poklonu nepokretnosti najčešće podrazumeva i obavezu plaćanja poreza, naime poklonoprimac plaća porez na prenos apslolutnih prava. Međutim,  u određenim slučajevima poklonoprimac može biti oslobođen plaćanja poreza, ukoliko je naslednik prvog naslednog reda, a to mogu biti ostaviočevi potomci i njegov bračni drug. 

Naslednici drugog naslednog reda  plaćaju porez u visini od 1,5% tržišne vrednosti nekretnine, dok sva ostala lica placaju porez u visini od 2,5%. Osnovica poreza na poklon je tržišna vrednost na poklon primljene imovine, na dan nastanka poreske obaveze, što utvrđuje nadležni poreski organ. Potrebno je znati da postoji mogućnost ulaganja žalbe na poresko rešenje, ukoliko smatrate da je Poreska uprava utvrdila vrednost nekretnine, koja je veća od tržišne. 

Ovo možete učiniti i uz angažovanje proverene agencije za nekretnine, koja će vam izvršiti procenu trenutne vrednosti nekretnine ali i pomoći u sastavljanju ugovora i ostalim poslovima vezanim za ovaj vid prometa nekretnine.

prodaja stanova pik smrtovnice blumen horoskop kalkulator online knjige pdf cvijece vicevi

Autor: Milica S.K.
Naslovna fotografija: Izvor:https://www.pexels.com/photo/building-with-concrete-walls-near-flowers-2566860/

komentara (1)

  • Marina
    Marina

    Veoma zanimljivo. Nažalost, nema ko da mi ostavi nekretninu, ali dobro je znati kako to ide. Hvala za informacije.

Dodajte komentar